• .
  • .
  • .
  • .

 

معرفی مدیران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند

معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی 

دانشگاه فردوسي مشهد

استادیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

E-Mail:

Website: http://prof.um.ac.ir/ma.vatandoost

 

picvatandudt 

 

 

 

 

khaadeemlou

 

دکتر علیرضا خادملو

مدير تربیت بدنی دانشگاه

.

 .

 abassi

 

دكتر ابوالفضل عباسی

مدير فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

 

saadaatee

 

 

 دکتر سید محمد جواد ساداتی

مدير رفاه و سلامت دانشجویان

استادیار گروه حقوق جرم و جزا

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

.

 

 bagheery

دكتر حسین باقری

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی

ه


 

 

bagheery

 

دكتر حسین باقری

دبیر شورای انضباطی دانشجویان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

vadu

دکتر محمد علی وطن دوست

مدیر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

استادیار گروه فلسفه و حکت اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی