اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- سازمان مرکزی - معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی

تلفن: 38802222

فرم تماس

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

{google_map}Razavi Khorasan Province, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad, Vakilabad Highway, Iran {/google_map}