برنامه کلاس هاس آموزشی شنا (آقایان) اعلام شد

درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد

 

تاریخ دوره ساعت کلاسهای
۹۷/۷/۱۵ لغایت ۹۷/۰۸/۱۰ ۱۲الی ۱۴ ترم یک – ترم دو- ترم سه - ترم چهار-اصلاح تکنیک-نجات غریق
۱۴ الی ۱۶ ترم یک – ترم چهار
۱۶ الی ۱۸ ترم دو
۱۸ الی ۲۰ ترم سه

کارمند ، هیات علمی و خانواده هایشان و دانشجویان از طریق پورتالشان ثبت نام کنند

غیر دانشگاهیان با همراه داشتن عکس ، کپی کارت ملی و مبلغ کلاس روزهای فرد به مجتمع آبی پردیس  آقای هاشمیان مراجعه نمایند

شروع کلاسها درصورت به حدنصاب رسیدن از یکشنبه ۱۵ فروردین ماه خواهد بود