جلسه تودیع و معارفه عامل مالی حوزه معاونت برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه عامل مالی حوزه معاونت آقایان لشگری نیا و رضائیان با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی برگزار شد.