بازدید معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی از غذاخوری و خوبگاه دانشجویان جدیدالورود

دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی با حضور دکتر سالاری مدیر رفاه و سلامت دانشجویان از غذاخوری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند، ایشان در ادامه بازدیدهای خود از خوابگاه دانشجویان جدید الورود پسر و  دختر نیز بازدید کردند.