مراسم تودیع و معارفه مدیران رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه مدیران رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر طاهری معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی برگزار شد.