بازدید معاون فاد از غذاخوری های فجر و پردیس

دکتر حمیدرضا طاهری معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی در اولین روز بازگشایی غذاخوری های دانشجویی بدون هماهنگی قبلی از سلف های فجر و پردیس بازدید کردند. تا کیفیت موجود را از نزدیک بررسی کرده باشند.