جلسه مشترک وزیر ورییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و معاونت محترم فاد دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه معاون محترم وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزرات علوم جناب آقای دکتر صدیقی آقای دکتر صدیقی، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، آقای دکتر طاهری و دانشجویان عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه در زمینه مسائل رفاهی و معیشیتی دانشجویان در محل دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و در حاشیه نشست سراسری دانشجویان عضو کانون های همیاران سلامت دانشگاه های کشور برگزار گردید.