بازديد معاون محترم فرهنگي اجتماعي و دانشجويي دانشگاه از روند تعميرات

دکتر حمیدرضا طاهری معاون محترم فرهنگي اجتماعي و دانشجويي دانشگاه روز شنبه، 10 شهریورماه از روند تعميرات تابستاني سراهاي دانشجويي، سالن مطالعه و مركز بهداشت و درمان دانشجويي دانشگاه بازدید کردند.