معاونان دانشجویی تاكنون

  
نام ‏ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان‏ تصدى
دكتر خلیل جهرمی 51 53
دكتر سیروس سهامی 53 54
دكتر هوشتگ فرشید 54 56
دكتر عظیم اسكوییان 56 57
دكتر مهدی منصف 57 59
دكتر محمود یاسی 59 63
دكتر خلیل مافی نزاد 63 65
محمود ضیایی 65 66
دكتر جمشید قنبری 68 69
دكتر محمد كاظم خواجویان 69 72
دكتر محمود یاسی 72 76
دكتر رجب اصغریان 76 77
دكتر محمد كافی 77 81
دكتر كامران داوری 81 85
دكتر بذرافشان مقدم 85 88
دكتر مجتبی طهمورث پور 88 91
دكتر سید حسین سید موسوی 91 92
دكتر داور شاهسونی 92 94
دكتر كامران  داوری 94 96
دکتر حمیدرضا طاهری 96 ادامه دارد