معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی

 

فعالیتهاى حوزه معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی تأثیر مهمى در ارتقاى سطح فرهنگی و روحیه مطلوب دانشجویان دارد و با عملكرد صحیح مى ‏توان شاهد تلاش دانشجویان براى دستیابى به اهداف آموزش‏ عالى كشور بود.این معاونت پیش از این  به صورت دو معاونت جداگانه: معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی در ساختار دانشگاه فعالیت می كردند با تغییر ساختار سازمانی دانشگاه و تصویب آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1395 به یك معاونت واحد تحت عنوان معاونت فرهنگی - اجتماعی و دانشجویی تغییر نام داد.