رونمایی از سایت مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

سایت مدیریت فرهنگی و فعالیت های دواطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد، رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه، پس از ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی با یکدیگر و تشکیل معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی، مدیریت فرهنگی و مدیریت اجتماعی نیز با یکدیگر ادغام شده و با نام "مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه" فعالیت خواهد کرد. در این راستا سایت قبلی معاونت فرهنگی و اجتماعی به کار خود خاتمه داد و سایت مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه به آدرس farhangi.um.ac.ir  رونمایی شد.

علاقمندان می توانند اخبار و اطلاعیه های رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را از طریق این سایت پیگیری نموده و کلیه خبرنگاران فرهنگی و رابطان خبری هم کماکان می توانند اخبار فرهنگی حوزه خود را از طریق اتوماسیون اداری برای مسئول سایت ارسال نمایند.

 2

farhangi.um.ac.ir