فهرست وبگاه‌های دانشگاه

vs

shoar-98-

ارتباط با مدیر

 

معرفی مدیران حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دكتر حمیدرضا طاهری

معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

استاد گروه رفتار حرکتی

دانشكده علوم ورزشی

051-38802515

hamidtaheri (at) um (dot) ac (dot) ir

hamidtaheri .profcms.um.ac.ir

 

taheri

 

 

drmoazami98

دکتر مهتاب معظمی

مدير تربیت بدنی دانشگاه

دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی

دانشكده علوم ورزشی

moazami (at) um (dot) ac (dot) ir   

moazami.profcms.um.ac.ir

 

Dr.kermani

دكتر مهدی کرمانی

مدير فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

استادیار گروه علوم اجتماعی

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

m-kermani (at) um (dot) ac (dot) ir

m-kermani.profcms.um.ac.ir

 

msaghe98

 مهندس ابوالقاسم ساقی

مدير رفاه و سلامت دانشجویان

.

.

.

.

 

drghafari

دكتر ابوالفضل غفاری

رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی

استادیار گروه مبانی تعلیم و تربیت

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

 ghaffari (at) um (dot) ac (dot) ir

ghaffari.profcms.um.ac.ir

 

 

 aali

دكتر شهربانو عالی

دبیر شورای انضباطی دانشجویان

استادیار گروه روان شناسی

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

aali (at) um (dot) ac (dot) ir

aali.profcms.um.ac.ir

 

dreslamii

دکتر روح اله اسلامی

مدیر گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

استادیار گروه علوم سیاسی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

eslami.r (at) um (dot) ac (dot) ir

eslami.r.profcms.um.ac.ir

 

 

  1. فرهنگی و اجتماعی
  2. دانشجویی