مراسم تقدير از دست اندركاران اردوهاي راهيان نور دانشجويي

مراسم تقدير از دست اندركاران اردوهاي راهيان نور دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1396 با حضور رياست محترم دانشگاه و معاون فرهنگي اجتماعي و دانشجويي برگزار شد.