برنامه کلاس های ورزش همگانی خواهران بهار ۹۷

شروع ثبت نام از طریق پورتال افراد مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه خواهد بود

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

تاریخ

شروع

پایان

۱

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۲

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۲۲-۲۱

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۳

ایروبیک

یکشنبه و سه شنبه

۲۳-۲۲

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۴

پیلاتس کارکنان

یکشنبه و سه شنبه

۱۸-۱۹

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۵

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۲۲-۲۱

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۶

پیلاتس

یکشنبه و سه شنبه

۲۳-۲۲

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۷

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۸

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۲۲-۲۱

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۹

اسپینینگ

یکشنبه و سه شنبه

۲۳-۲۲

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۲/۳۰

۹۷/۳/۲۲

۱۰

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۸:۳۰-۱۷:۳۰

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۲/۲۴

۹۷/۳/۲۶

۱۱

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۱۸:۳۰-۱۷:۳۰

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۳/۸

۹۷/۴/۵

۱۲

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۲/۲۴

۹۷/۳/۲۶

۱۳

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۱۹:۳۰-۱۸:۳۰

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۳/۸

۹۷/۴/۵

۱۴

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۲۲-۲۱

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۲/۲۴

۹۷/۳/۲۶

۱۵

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۲۲-۲۱

سالن بدنسازی کوثر

۹۷/۳/۸

۹۷/۴/۵

ض

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۱۹ -۱۷:۳۰

سالن بدنسازی پردیس

۹۷/۲/۲۴

۹۷/۳/۲۶

۱۷

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۱۹ -۱۷:۳۰

سالن بدنسازی پردیس

۹۷/۳/۸

۹۷/۴/۵

۱۸

آموزش بدنسازی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۲۲:۳۰-۲۱

سالن بدنسازی پردیس

۹۷/۲/۲۴

۹۷/۳/۲۶

۱۹

آموزش بدنسازی

یکشنبه و سه شنبه

۲۲:۳۰-۲۱

سالن بدنسازی پردیس

۹۷/۳/۸

۹۷/۴/۵