برگزاری جلسه ستاد برگزاری هفته سراهای دانشجویی

اولين جلسه ستاد برگزاری هفته سراهای دانشجویی در روز شنبه مورخ 97/2/8  در محل دفتر مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه برگزار گردید.