حضور جناب آقای دکتر علیزاده مدیر کل محترم تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در داشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد میزبان مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان پسر کشور است، جناب آقای دکتر علیزاده  مدیر کل محترم تربیت بدنی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد حضور بهم رساندند و با آقای دکتر طاهری معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و  آقای دکتر سهرابی مدیر  محترم تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار صمیمانه ای را داشتند.