نشست صمیمی مشاور محترم وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف با اعضاء شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 نشست صمیمی مشاور محترم وزیر و رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف با اعضاء شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، این نشست چهارشنبه شب با حضور جناب آقای مهندس یزدان مهر ریاست محترم صندوق و همچنین  با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی مدیریت رفاه و سلامت و سایر مدیران میانی حوزه معاونت دانشجویی برگزار و دانشجویان نسبت به طرح و ارائه مشکلات صنفی، رفاهی و اموزشی خود اقدام نموده و سپس ریاست محترم صندوق به تبیین و تشریح فعالیت های سه سال اخیر صندوق و همچنین اعلام موافقت جهت همراهی و مساعدت بیشتر از نظر مادی و معنوی با دانشگاه فردوسی مشهد نمودند.