مراسم تقدیر از پرسنل خوابگاه ها با حضور دکتر طاهری

مراسم تقدیر از پرسنل همکار در ایام تعطیلات نوروزی در اسکان میهمانان نوروزی و همچنین سم پاشی خوابگاه های دانشجویی