بررسی مسائل رفاهی و معیشتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر طاهری

جلسه معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه با اعضاء محترم شورای صنفی دانشجویان دانشگاه به همراه معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر محترم رفاه و سلامت، مدیر محترم فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه، معاون محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد. و مسائل روز دانشگاه و همچنین درخواستهای مسائل رفاهی و معیشتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت.