برگزاری جلسه یارانه غذایی در دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی

جلسه یارانه غذایی با حضور آقایان دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی. آقای دکتر انصاری معاون اداری و مالی آقای دکتر کیوانفر معاون توسعه منابع انسانی، آقای دکتر لاری مدیر مالی دانشگاه، آقای دکتر سالاری سرپرست اداره تغذیه. آقای دکتر همایونی فر مدیر رفاه و سلامت ، آقای ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه در دفتر معاونت برگزار شد.