بازدید از سالن مطالعه نابینایان توسط دکتر طاهری

جناب آقای دکتر حمیدرضا طاهری معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی با حضور آقای دکتر افخمی رئیس محترم اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه دوشنبه 3اردیبهشت ماه از سالن مطالعه نابینایان بازدید کردند