برگزاری جلسه در راستای مسائل رفاهی دانشجویان بین المللی

 در زمینه مسائل رفاهی دانشجویان بین المللی یکشنبه 2اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور معاون محترم فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و ریاست اداره دانشجویان بین الملل سرکار خانم موذن زاده برگزار شد.