حضور جناب آقاي دكتر آزاددر پنجاه و ششمين نشست مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي منطقه 9 كشور

سفر جناب آقاي دكتر عليرضا آزاد (رييس گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي- اجتماعي دانشگاه) به استان سمنان در تاريخ 96/12/17 جهت شركت در پنجاه و ششمين نشست مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي منطقه 9 كشور.