قهرمانی تیم بدمینتون پسران دانشگاه فردوسی در مسابقات منطقه ۹ کشور

مسابقات منطقه ای بدمینتون پسران که به میزبانی دانشگاه بیرجند از مورخ ۸/ ۱۱/ ۹۶ لغایت ۱۱/۱۱/ ۹۶ با شرکت ۷ تیم از دانشگاههای فردوسی مشهد- حکیم سبزواری- شاهرود- سمنان- امام رضا (ع) – بیرجند – اقبال  انجام و به ترتیب مقامهای ذیل کسب گردید.


 

۱- دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول تیمی و آزاد یک نفر و دوبل

۲- دانشگاه شاهرود مقام دوم تیمی

۳- دانشگاه امام رضا (ع)  مقام سوم تیمی