قهرمانی تیم کاراته دختران دانشگاه فردوسی در مسابقات منطقه ۹ کشور

مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۹ که در مورخه ۹۶/۱۱/۱۴ الی ۹۶/۱۱/۱۶ به میزبانی آموزشکده عالی شیروان برگزار گردید و در نهایت نتایج ذیل کسب گردید .
تیم اول دانشگاه فردوسی مشهد
تیم دوم دانشگاه شاهرود
تیم سوم دانشگاه سمنان
تیم چهارم دانشگاه سناباد گلبهار
تیم پنجم مشترکا حکیم طوس و بیرجند
تیم ششم فناوری نوین سبزوار
تیم هفتم دانشگاه حکیم سبزواری