کلاسهای آموزشی یک سال آینده ویژه آقایان اعلام شد

به استحضار علاقمندان میرساند

برنامه یکسال آینده کلاسهای آموزشی اعلام شد
لازم به ذکر است از آنجا که امکان ثبت نام در دوره های ماه های آینده فراهم خواهد بود دقت کنید مسولیت ثبت نام پیش از شروع دوره به عهده خود شما میباشد و درخواست شما مبنی بر تغییر و کنسلی کلاس به هیچ عنوان اجرایی نخواهند شد و دلایلی مثل پیش آمد سفر ، گرفتاری ، عدم موفقیت در سپری کردن ترم پیشین ، عدم برگزاری کلاس دوره قبل به دلیل به حدنصاب نرسیدن و ... پذیرفته نخواهد شد
لذا پیشنهاد ما به شما این است که جلوتر از موعد در دوره های مختلف ثبت نام نفرمایید.
ثبت نام برای دوره های اسفند به بعد نیز از تاریخ ۹۷/۱۱/۷ فعال می شود.

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی اول

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

۱

آمادگی جسمانی اصلاحی کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۲

۲

ایروبیک  دانشجویان

روزهای زوج

۱۶-۱۷

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۳

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۷-۱۸

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۴

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۹-۲۰

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۵

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۲-۱۳

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۶

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۳-۱۴

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۷

تیراندازی (۲) دانشجویان

روزهای زوج

۱۴-۱۵

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۸

تیراندازی مقدماتی(۱) کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۲

۹

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی(ع)

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

۱۰

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۳:۳۰-۱۵

سالن امام علی(ع)

۹۶/۷/۱۱

۹۶/۸/۱۱

۱۴

 

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی دوم

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

۱

آمادگی جسمانی اصلاحی کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۲

۲

ایروبیک  دانشجویان

روزهای زوج

۱۶-۱۷

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۳

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۷-۱۸

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۴

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۹-۲۰

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۵

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۲-۱۳

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۶

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۳-۱۴

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۷

تیراندازی (۲) دانشجویان

روزهای زوج

۱۴-۱۵

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۸

تیراندازی مقدماتی(۱) کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۲

۹

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی(ع)

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

۱۰

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۳:۳۰-۱۵

سالن امام علی(ع)

۹۶/۸/۱۶

۹۶/۹/۱۹

۱۴

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی سوم

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

۱

آمادگی جسمانی اصلاحی کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۲

۲

ایروبیک  دانشجویان

روزهای زوج

۱۶-۱۷

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۳

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۷-۱۸

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۴

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۹-۲۰

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۵

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۲-۱۳

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۶

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۳-۱۴

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۷

تیراندازی (۲) دانشجویان

روزهای زوج

۱۴-۱۵

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۸

تیراندازی مقدماتی(۱) کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۲

۹

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی(ع)

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

۱۰

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۳:۳۰-۱۵

سالن امام علی(ع)

۹۶/۹/۲۱

۹۶/۱۰/۲۱

۱۴

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی چهارم

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

۱

آمادگی جسمانی اصلاحی کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۲

۲

ایروبیک  دانشجویان

روزهای زوج

۱۶-۱۷

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۴

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۷-۱۸

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۵

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۸-۱۹

سالن ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۷

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۲-۱۳

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۸

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۳-۱۴

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۹

تیراندازی (۲) دانشجویان

روزهای زوج

۱۴-۱۵

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۱۰

تیراندازی مقدماتی(۱) کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۲

۱۲

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی(ع)

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

۱۳

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۳:۳۰-۱۵

سالن امام علی(ع)

۹۶/۱۱/۱۷

۹۶/۱۲/۲۱

۱۴

 

 

ردیف

رشته ورزشی

ایام هفته

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

دوره زمانی پنجم

تعداد جلسات

از تاریخ

تا تاریخ

۱

آمادگی جسمانی اصلاحی کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۲

۲

ایروبیک  دانشجویان

روزهای زوج

۱۶-۱۷

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۴

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۷-۱۸

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۵

پیلاتس دانشجویان

روزهای زوج

۱۸-۱۹

سالن ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۷

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۲-۱۳

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۸

تیراندازی مقدماتی(۱) دانشجویان

روزهای زوج

۱۳-۱۴

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۹

تیراندازی (۲) دانشجویان

روزهای زوج

۱۴-۱۵

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۱۰

تیراندازی مقدماتی(۱) کارکنان

روزهای زوج

۱۵-۱۶

سالن تیراندازی ۲۲ بهمن

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۲

۱۲

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۲-۱۳:۳۰

سالن امام علی(ع)

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

۱۳

تیر وکمان دانشجویان

روزهای فرد

۱۳:۳۰-۱۵

سالن امام علی(ع)

۹۷/۱/۱۹

۹۷/۲/۲۰

۱۴

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۲۸
۲۲۸
۴۶۶
۱۱۲۵
۳۱۳۳
۳۷۹۵
۶۵۴۵۷