دانشگاه فردوسی مشهد میزبان اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دانشجویان کشور افغانستان

براساس تعاملات فرهنگی  و ورزشی فدراسیون ورزشهای دانشجویی و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری جمهوری اسلامی ایران باکشور دوست و همسایه افغانستان وبا توجه به برگزاری مطلوب رویدادهای ملی و بین المللی در دانشگاه  فردوسی مشهد، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دانشجویان افغانستان که از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۲ لغایت ۹۵/۱۲/۱۸ پیش بینی شده است با برنامه ریزی منظم ومطلوب درحال برگزاری است.در طی این اردو تیم ملی فوتبال  دانشجویان افغانستان ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) وبرگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ودانشگاه فردوسی در روزهای ۱۷ و۱۹ اسفند ازاماکن آموزشی ورزشی فرهنگی دانشگاه فردوسی بازدید خواهند داشت.