خوابگاه ها

 

خوابگاه های غیردولتی دخترانه  نیمسال اول و دوم 96 - 1395

 


 خوابگاه های غیردولتی پسرانه نیمسال اول و دوم 96 - 1395

 

 

FAJR

 

خوابگاه های برادران

 

فجر1

 

فجر2

 

فجر3

 

فجر4

 

فجر5

 

pardis

خوابگاه های خواهران

پردیس1

پردیس2

پردیس3

پردیس4

پردیس5

پردیس6

پردیس7